((((calamus,eugeissona),mauritia),(nypa,((arenga,borassodendron),(chelyocarpus,(licuala,livistona),(phytelephas,((wettinia,iriartea),(reinhardtia,(synechanthus,chamaedorea),(aiphanes,elaeis),attal